Algemene voorwaarden & levertijden

 • Alle in deze offerte genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief de geldende BTW tenzij anders is vermeld.
 • De levertijd van de aangeboden materialen is op het moment van het uitbrengen van deze offerte uit voorraad, tot acceptatie van deze offerte is tussentijdse verkoop voorbehouden.
 • Leveringen op krediet (tot een maximum van de overeengekomen kredietlimiet) vinden uitsluitend plaats na akkoord van onze financiële administratie. In alle andere gevallen of het openstaande bedrag de kredietlimiet overschrijdt is de afnemer gehouden tot afname tegen contante betaling.
 • Alle werkzaamheden aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd.
 • Alle werkzaamheden in normale werktijden (ma t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) kunnen worden uitgevoerd.
 • Onze monteurs een vrije toegang hebben
 • Deze offerte is exclusief bouwkundige aanpassingen
 • Deze offerte is exclusief schilder en/of herstelwerkzaamheden.
 • Deze offerte is exclusief het aanbrengen van loze leidingen.
 • Aanwezigheid te gebruiken wandcontactdoos in de directe nabijheid van de te installeren Bandit.
 • Meer- en/of minderwerk gedurende het project verreken baar blijft
 • Na oplevering zal er een preventief onderhoudscontract aangeboden worden.
 • Levering zal uitsluitend geschieden onder toepassing van de leveringsvoorwaarden VEB waarvan op verzoek een exemplaar wordt toegezonden.
 • Dat de beveiligingsinstallateur de noodzakelijke voorzieningen om de koppeling met de Bandit te maken gerealiseerd heeft.
 • Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening.
 • Voor alle geleverde componenten geldt een garantietermijn van 1 jaar op het product en arbeidsloon.
 • Opmaken certificaat 125,00 euro ex btw.

Service- en onderhoudscontract

 • Een onderhoudscontract van Mistbeveiliging BV ten behoeve van een inbraak detectie systeem omvat een jaarlijkse inspectie- en onderhoudsbeurt, waarbij het gehele systeem op goede werking en correcte afstelling wordt gecontroleerd.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor melding van een gewijzigd risico.
 • Om de werking van het geleverde systeem door Mistbeveiliging BV te keuren zal er jaarlijks controle moeten plaatsvinden. Zonder jaarlijkse controle door Mistbeveiliging BV kan Mistbeveiliging BV nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.
 • Mistbeveiliging BV kan tijdens de werkzaamheden adviezen of opmerkingen hebben welke we aan de partij zullen melden waar het geplaatste systeem geïnstalleerd is.
 • Worden deze opmerkingen of adviezen genegeerd dan kan Mistbeveiliging BV nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.
 • Mocht een derde partij aan de installatie van Mistbeveiliging BV hebben gewerkt dan kan Mistbeveiliging BV nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien ook al is er wel een periodiek onderhoudscontract afgesloten.
 • Mistbeveiliging BV doet alleen onderhoudswerkzaamheden tussen 9.00 uur en 17.00 uur.
 • Mistbeveiliging BV moet in staat gesteld worden om tussen 9.00 uur en 17.00 uur zijn onderhoudswerkzaamheden te doen. Mag dit niet of kan dit niet dan kan Mistbeveiliging BV niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit kan voort vloeien.
 • Is er een mistgenerator geleverd door Mistbeveiliging BV welke gekoppeld is aan een installatie welke door derden is geplaatst dan kan Mistbeveiliging BV nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de werking van de mistgenerator.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing onze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de griffie van de arrondisementsrechtbank te Haarlem d.d. 16 mei 1997 onder nummer 29/97, waarvan op verzoek een kosteloos exemplaar wordt toegezonden.